Advokat Benedict de Vibe


Mail: benedict@avt.no
Telefon: 22 40 26 00
Mobil nr: 92 05 37 77

Advokat Benedict de Vibe har vært engasjert i Advokatforeningens utvalg i forhold til datakriminalitet. Han sitter for tiden i Advokatforeningens etiske utvalg, samt i Gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker.

Han har vært en ønsket foredragsholder i ulike sammenhenger, herunder i strafferett og straffeprosess, særlig i forhold til praktisk og taktisk arbeid i rettssalen.

Han har siden 1998 vært fast forsvarer for Oslo Tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Advokat Benedict de Vibe er født 11.10.48 på Lillehammer.

Etter endt juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo våren 1974, har han arbeidet som dommerfullmektig i Hammerfest 1975-1976, og som Politifullmektig/adjutant ved Oslo Politikammer fra 1977 -1979.

Han arbeidet etter dette hos Høyesterettsadvokat Olav Hestenes i perioden 1979-1981.

Fra 1981 har han drevet eget advokatfirma i fellesskap med en rekke advokater innen strafferettens område.
Han har praktisert som forsvarer innenfor de fleste felter av strafferettspleien, men har også tidvis hatt oppdrag innenfor den sivile del av rettspleien. Han har en særlig innsikt i forhold som gjelder overtredelser av narkotikalovgivningen.